By هزمز فهیم کیسمی

بازار سردرگم و نابسامان نفت

یکی از پیچیده ترین بازارهای کالا در چند ماه گذشته بازار نفت بوده که دچار سردرگمی شده و همانند کلافی پیچیده  شده است و در ماههای گذشته اما و اگر های زیادی به خود دیده…